TEST:
JAK JE NA TOM DNES
VAŠE OSOBNÍ ZNAČKA?

Vítejte! Následující test vás provede nejdůležitějšími oblastmi vaší osobní komunikace a budování vaší osobní značky.

Test zahrnuje celkem 250 dotazů. Na každou otázku můžete odpovědět snadno: ANO, nebo NE. Proto by vám neměl zabrat víc než 20 minut. Na konci testu najdete vaše hodnocení. Čím více bude odpovědí ANO, tím lépe je na tom dnes vaše osobní značka.

Následující test je velice komplexní a robustní. Aby vám jeho vyplnění přineslo maximální užitek, doporučujeme si na něj vyhradit více času (ideálně 30 až 45 minut), abyste po obdržení výsledků měli klid na interpretaci a na reflexi nad tím, jak dále zlepšovat svoji osobní komunikaci a budování své osobní značky.

Na konci testu najdete také bohaté doporučení, jak naložit s otázkami, na které jste odpověděli NE. Navíc zde najdete návrhy dalších kroků, které můžete udělat HNED, abyste rozvinuli svoji komunikaci. Doufám, že vás test bude bavit a že si z něho odnesete inspiraci a chuť komunikovat více. Díky tomu totiž posilujete hodnotu svého jména, a chráníte se tak před možnými nepříznivými okolnostmi, které mohou nastat v kariéře, v byznysu i v životě.

Držím palce a budu se těšit na vaši zpětnou vazbu k výsledkům testu

Test osobní značky
AnoNe
V současné době mám jasnou vizi v kariéře/podnikání.
V současné době mám jasnou vizi ve svém osobním životě.
V současné době vím přesně, co je pro mě důležité a čeho chci dosáhnout jak v kariéře/podnikání, tak v osobním životě.
V současné době znám přesně své osobní i pracovní cíle.
Naplnění svých cílů sleduji a hodnotím/měřím pravidelně.
V současné době vím naprosto jasně PROČ bych měl/-a komunikovat více a lépe.
Jsem přesvědčený/á, že když komunikuji správně, využiji více příznivých příležitostí v práci/byznysu.
Vím, že když komunikuji dobře, nemusím se bát, že přijdu o práci/klienty.
Komunikuji vědomě a pravidelně, abych dosáhl/-a svých cílů.
Jsem si vědom/-a svých překážek v osobní komunikaci.
Své překážky v osobní komunikaci dokáži překonat pravidelně a s lehkostí.
Mám zcela jasnou osobní komunikační strategii.
Naplnění svých cílů v komunikaci a budování své osobní značky sleduji a hodnotím/měřím pravidelně.
V budování osobní značky mám veškerou podporu, kterou bych mohl/-a potřebovat.
Vím přesně, co mám dělat, abych budoval/-a úspěšnou osobní značku.
AnoNe
Moje jméno je v naší firmě/na našem trhu dobře známé.
Moje jméno znají a uznávají lidé, na kterých mi záleží v práci/podnikání.
Moje jméno je právně chráněné (mám na svoje jméno ochrannou známku).
Znám jasně své jedinečné konkurenční výhody v práci/podnikání.
Znám své nejdůležitější osobní hodnoty.
O svých osobních hodnotách mluvím ve své veřejné komunikaci pravidelně.
Znám své talenty.
Své talenty uplatňuji ve své současné práci.
Znám své silné stránky.
Své silné stránky uplatňuji proaktivně jak v práci, tak v osobním životě.
Znám své slabé stránky.
Mám strategii, jak korigovat své slabé stránky tak, aby mě neomezily ani v práci/životě, ani v mé osobní komunikaci.
Moje vzdělání je pro mě konkurenční výhodou.
Vím, jak komunikovat výhody svého stupně a obsahu vzdělávání.
Vlastním akademický titul, který je uznávaný v mém oboru.
Znám svůj profil osobnosti podle určitého systému typologie osobnosti (Enneagram, MBTI, DiSC apod).
Pracuji proaktivně se svým profilem osobnosti, protože chci osobnostně růst.
Řekl/-a bych o sobě, že jsem emočně inteligentní.
Řekl/-a bych o sobě, že jsem emočně zralý/á.
Své emoce dokáži rozpoznat a regulovat podle svých potřeb.
Své emoce dokáži úspěšně využívat v komunikaci.
V mém životě existují aspekty/příběhy, které by někdo mohl považovat za omezující, ale které jsem dokázal/-a proměnit na výhodu a zdroj inspirace ve své osobní komunikaci.
AnoNe
Pracovní projekty, na kterých jsem se podílel/-a v minulosti v práci/byznysu jsou pro mě konkurenční výhodou.
Znám přesnou hodnotu, kterou jsem osobně vytvářel/-a pro svoji firmu/klienty v rámci projektů, do nichž jsem byl/-a zapojený/á v minulosti.
Jakmile skončí projekt, sbírám reference/osobní doporučení ke své práci od svých kolegů/klientů.
Mám seznam minimálně 10 osob, které by mohly na požádání doporučit moji práci.
Za své projekty jsem získal/-a cenu, která je uznávaná v mém oboru.
Jsem součástí jedné čí více profesních asociací.
Pravidelně chodím na setkání, intervize a supervize ve své profesní organizaci.
Pravidelně sdílím své názory, objevy a zkušenosti se svými kolegy v práci či v rámci profesních organizací.
AnoNe
Pravidelně věnuji svůj čas dobrovolným aktivitám, které jsou pro mě důležité a relevantní.
Jsem součástí alespoň jedné dobrovolnické skupiny či sdružení, jež se zabývá tématem, na kterém mi záleží.
Dobrovolnickými aktivitami strávím ročně alespoň 50 hodin.
Jsem součástí vedení/výkonného výboru nějaké dobrovolnické organizace.
Své dobrovolnické aktivity využívám k budování své osobní značky.
AnoNe
Vím přesně, kdo jsou moje hlavní cílové skupiny/stakeholdeři v práci/byznysu.
Vím, kteří lidé jsou pro mě důležití, aby se mi dařilo v práci/byznysu.
S těmito lidmi, kteří jsou pro mě důležití, komunikuji vědomě a pravidelně.
Mám aktuální mapu svých klíčových cílových skupin/stakeholderů.
Mapu svých klíčových cílových skupin/stakeholderů aktualizuji pravidelně.
Vím, jak mě vnímají mé cílové skupiny, protože je žádám proaktivně a pravidelně o zpětnou vazbu.
Se svými cílovými skupinami vedu dialog – pravidelně se ptám, jak se mají, co je zrovna trápí, co řeší nejvíc a co (ode mě) potřebují.
Nemám problém poprosit někoho z mých stakeholderů o radu/neformální mentoring/zpětnou vazbu.
AnoNe
Oblast řeči těla mě zajímá.
Jsem si vědom/-a řeči svého těla.
Řeč svého těla dokáži ovlivnit a přizpůsobit podle toho, čeho chci dosáhnout v komunikaci.
Řeč svého těla dokáži ovlivnit, přizpůsobit a sladit se svým verbálním projevem.
Umím číst řeč těla druhých lidí.
Fakt, že umím číst řeč těla druhých lidí, mi pomáhá posílit dopad své vlastní osobní komunikace.
AnoNe
Jsem si vědom/-a, že můj hlas je důležitým nástrojem budování mé osobní značky.
Se svým hlasem pracuji proaktivně a vědomě.
Mám za sebou alespoň jeden trénink práce s hlasem.
Umím dýchat a používat dech na podporu svého hlasu.
Při veřejných projevech nepřicházím o dech.
Jsem si vědom toho, jak rychle mluvím.
Svůj projev dokáži zpomalovat a zrychlovat podle toho, v jakých podmínkách komunikuji.
Jsem si vědom toho, zda mluvím hodně potichu či hodně nahlas.
Svůj hlas dokáži snadno regulovat, když si uvědomuji, že mluvím hodně potichu nebo hodně nahlas.
Vyhýbám se vědomě nesrozumitelným slovům.
Slova artikuluji pravidelně, jasně a vědomě.
Můj hlas zní příjemně a zároveň vážně.
Když mluvím, lidé mě berou vážně.
Když mluvím, lidé mě nepřerušují.
To, co chci říct, dokáži vyslovit jasně, srozumitelně a stručně.
Když mluvím, lidé nemají problémy mi rozumět.
Používám pravidelně slova přizpůsobená lidem, kteří mě poslouchají.
Vyhýbám se vědomě používání zkratek a průmyslového slangu.
Dokáži bez problémů používat svůj hlas vědomě, i když mluvím cizím jazykem.
Nemám problém vystupovat před lidmi, prezentovat či přednášet v cizím jazyku.
AnoNe
Dbám na to, jak se oblékám.
Do své garderoby investuji přiměřeně a pravidelně.
Dbám na to, jakou obuv nosím.
Můj účes je důležitou součástí mé sebeprezentace.
Dbám na zdraví, kvalitu a vzhled svých nehtů (manikúra a pedikúra).
Je pro mě důležité, abych na veřejnosti působil/-a důstojně.
Když si vybírám oblečení, přemýšlím o dopadu volby mého oděvu na moji komunikaci.
Když si vybírám doplňky, přemýšlím o dopadu mých voleb na moji osobní komunikaci.
Můj vzhled je v souladu s tím, co, komu a jak chci komunikovat.
Moje fyzická kondice je v souladu s tím, jak chci působit navenek.
AnoNe
Mám aktuální portfolio profesionálních osobních fotek.
Všechny moje profily, včetně profilů na sociálních sítích, zahrnují moji aktuální fotku.
Moje fotky působí profesionálně.
Nechávám se pravidelně fotit u profesionálního fotografa.
Svoje portfolio fotek aktualizuji alespoň každý třetí rok.
Mám uložené fotky z akcí, kde jsem vystupoval/-a či kterých jsem se zúčastnil/-a.
Fotky z firemních akcí smím používat v rámci své sebeprezentace.
Své fotky používám s uvedením jejich zdrojů (původní fotograf, případně organizace, která zabezpečila focení).
AnoNe
Konverzace s druhými lidmi mě baví.
Nedělá mi problémy začít konverzaci s lidmi, které neznám.
Během konverzace jsem si vědom/-a svých emocí i emocí druhých.
Během konverzace dokáži pracovat se svými emocemi i s emocemi druhých.
Umím dobře naslouchat.
Jsem v komunikaci empatický/á.
Dokáži odpovídat pohotově i na nečekané dotazy.
Pokud vznikne v konverzaci konflikt, dokáži se zastavit, uvědomit si příčinu konfliktu a vyřešit ho osobně s druhou stranou.
Z komunikace se mnou mají lidé dobrý pocit.
Dbám vědomě na emoční stopu, kterou zanechávám v lidech svojí komunikací.
AnoNe
Mám za sebou alespoň jeden kurz vyjednávání.
Umím vyjednávat za všech okolností.
Při vyjednávání se vědomě vyhýbám manipulaci druhé strany.
Dokáži lidi ovlivňovat prostřednictvím své osobní komunikace a díky své vlivné osobní značce.
Řekl/-a bych o sobě, že mám velký vliv na ostatní ve své práci/byznysu.
Řekl/-a bych, že můj vliv je tak silný, že dokáže změnit můj život a život lidí kolem mě k lepšímu.
AnoNe
Chodím pravidelně na networking setkání.
Před každým networking setkáním mám čas vyjasnit si, čeho chci dosáhnout svojí účastí na konkrétní akci.
Před konkrétní networking akcí se snažím zjistit, kdo další bude na této akci a s kým bych se tam měl/-a seznámit.
Umím vést krátkodobé konverzace s novými lidmi.
Umím se rozloučit s lidmi s grácií i po krátké konverzaci.
Po networking setkání si přidám nové lidi do seznamu svých kontaktů do 48 hodin.
Po setkání napíši novým lidem krátkou zprávu do 48 hodin.
Vím, jak vypadá moje aktuální síť osobních kontaktů, koho tam mám a kdo je pro mě v mé síti skutečně důležitý.
Vím, jak vypadá moje aktuální síť digitálních kontaktů, koho tam mám a kdo je pro mě v mé síti skutečně důležitý.
Mám ve své síti dostatek vlivných lidí.
S důležitými lidmi ze své sítě jsem v pravidelném kontaktu.
Sám/-a organizuji networking setkání pro svoji komunitu.
AnoNe
Mám velmi kvalitní internet, který mi umožňuje pracovat a komunikovat na dálku s lehkostí.
Mám velmi kvalitní infrastrukturu (notebook, mikrofon, video kameru), která mi umožňuje pracovat a komunikovat na dálku s lehkostí.
Své pozadí si hlídám vědomě, když pracují a komunikuji na dálku.
Moje pozadí je reálné (nepoužívám umělé virtuální pozadí).
Moje pozadí zahrnuje předměty, barvy a symboly, které jsou spojené s mojí osobní značkou a které posilují moji reputaci.
Když pracuji a komunikuji na dálku, je mě vždy dobře slyšet.
Když pracuji a komunikuji na dálku, mám vždy zapnutou kameru.
Vědomě si hlídám svůj vzhled, včetně toho, jak vypadám a působím na kameře, když pracuji a komunikuji na dálku.
Když pracuji a komunikuji na dálku, vyhýbám se vědomě multitaskingu.
Když se účastním virtuálních aktivit (porady, webináře, workshopy, setkání, konference atd.), využívám je maximálně k networkingu.
Když se účastním virtuálních aktivit (porady, webináře, workshopy, setkání, konference atd.), jsem proaktivní, reaguji na dotazy organizátorů a sdílím své názory, prožitky a reflexe s ostatními účastníky.
Když se účastním virtuálních aktivit (porady, webináře, workshopy, setkání, konference atd.), vyhýbám se vědomě narušení ostatních účastníků formou rozvoje paralelních chatů.
Když se účastním virtuálních aktivit (porady, webináře, workshopy, setkání, konference atd.), sdílím štědře své zdroje informací (odkazy na články, průzkumy, knihy apod.) s ostatními účastníky.
AnoNe
Vlastním webové domény se svým osobním jménem.
Pravidelně vyhledávám svoje jméno pomocí online vyhledávačů (Google, Seznam) a hodnotím, zda jsou výsledky hledání v souladu s tím, co chci komunikovat navenek, i s hodnotami mé osobní značky.
Používám službu Google Upozornění, abych se včas dozvěděl/-a o tom, co se o mně píše v digitálním prostoru.
Mám aktuální seznam kontaktů, který můžu použít v případě, že bych potřeboval/-a komunikovat se svojí digitální komunitou.
Vedu svůj vlastní newsletter.
Můj newsletter je pravidelný (týdenní/dvoutýdenní/měsíční).
AnoNe
E-maily posílám jen tehdy, když se komunikace nedá řešit jinak/osobně.
Své e-maily si po sobě přečtu než je odešlu.
Na obsah svých e-mailů se dívám očima toho, kdo e-mail obdrží.
Nedávám do kopie svých e-mailů lidi zbytečně.
V e-mailu používám vědomě barvy a zvýraznění textu, abych usnadnil/-a druhé straně čtení mé zprávy.
Na konci e-mailu píši vždy něco příjemného pro druhou stranu.
V e-mailech nejsem strohý/á na úkor slušnosti.
Používám vědomě sílu PS zprávy na konci svých e-mailů.
Můj e-mail obsahuje vždy můj podpis, který zahrnuje moje aktuální kontakty.
Pokud nejsem v práci, dbám na to, abych měl/-a jasnou, užitečnou a srozumitelně napsanou zprávu pro nepřítomnost.
AnoNe
Chodím pravidelně na osobní a virtuální porady ve své firmě/s klienty.
Na poradách vystupuji pravidelně (alespoň jednou měsíčně).
Na poradách se ozývám pravidelně a proaktivně se svými myšlenkami a zpětnou vazbou k tématu setkání.
Porady běžně vedu (facilituji).
Umím dobře facilitovat osobní, virtuální i hybridní porady.
Před poradami posílám lidem jasnou agendu setkání.
Na porady zvu jen lidi, kteří mohou něčím obohatit obsah a průběh setkání.
Při facilitaci setkání dbám na to, aby obsah porady měl hlavu a patu.
Během porad dbám na to, aby každý dostal slovo a mohl se vyjádřit k problematice setkání.
Po poradě dbám na to, aby každý obdržel přehled hlavních bodů i následných kroků porady.
Po poradách se pravidelně zastavím, hodnotím svůj výkon a uvědomuji si, co můžu příště udělat lépe.
AnoNe
Pravidelně píši články a blog posty, které publikuji na LinkedIn/svém blogu/ve firemních médiích/externích médiích.
Pravidelně tvořím a sdílím nový obsah (alespoň jednou měsíčně).
Nový obsah tvořím a sdílím pravidelně již dlouho (víc než rok).
Publikoval/-a jsem alespoň jednu e-knihu.
Už mi vyšla kniha/knihy v tištěné podobě.
AnoNe
Se svými kolegy z práce/klienty mluvím pravidelně formou videokonferencí.
Jsem si vědom/-a řeči svého těla a toho, jak působím na ostatní v průběhu videokonferencí.
Baví mě mluvit před kamerou.
Mám svoje profesní/prezentační video (video-životopis, komerční videa).
Nebojím se natáčet videa pro firemní účely.
Nebojím se sdílet své názory prostřednictvím videí.
Mám svůj osobní kanál na YouTube.
Na internetu mám minimálně 10 videí v rámci kterých prezentuji/sdílím své názory.
Mluvil/-a jsem alespoň jednou jako host nějakého cizího podcastu.
Vedu svůj podcast.
Můj podcast sleduje minimálně 100 lidí.
AnoNe
Prezentace (interní a externí) vedu pravidelně (alespoň dvakrát měsíčně).
Proaktivně se hlásím, že chci prezentovat (interně ve firmě či u organizátorů konferencí).
Myslím si, že mám lidem co říct.
Mám svůj aktuální medailonek, který mohu rychle a snadno poslat někomu, kdo mě zve, abych promluvil/-a na konferenci.
Při vedení prezentací se cítím sebejistě.
Vím přesně, čeho chci dosáhnout svojí prezentací (znám cíle každé své prezentace).
Před každou prezentací se pečlivě připravuji.
Preferuji volné prezentace, kde mluvím spatra, než prezentace se slidy.
Pokud používám slidy, připravuji je tak, aby podporovaly přenos informace a nenarušily pozornost publika.
Moje slidy vypadají čistě a nezahrnují zbytečné množství informací.
Dokáži využívat v prezentaci emoce tak, abych lidi zaujal/-a.
Cítím se komfortně, když vedu prezentaci pro menší skupiny (méně než 20 lidí).
Cítím se komfortně, když vystupuji na veřejnosti (víc než 20 lidí).
Dokáži reagovat pohotově a odpovídat bez strachu na otázky publika.
Mám seznam konferencí, na kterých chci vystupovat v budoucnu (do konce roku, příští rok).
V prezentacích používám pravidelně příběhy (vyprávění příběhů), abych lidi zaujal/-a.
Zajímá mě vystupování v rámci konference TEDx.
Už jsem na konferenci TEDx vystupoval/-a.
Prezentovat v cizím jazyce mi nedělá žádné problémy.
AnoNe
Proaktivně se zajímám o možnosti komunikace na sociálních sítích.
Používám sociální síť Linked In.
Můj profil na Linked In je aktuální, kompletní a pravdivý.
Na Linked In mám alespoň 300 kontaktů.
Na Linked In sdílím nový obsah pravidelně (alespoň několikrát měsíčně).
Na Linked In vedu svůj blog.
Používám sociální sít Facebook.
Facebook používám i pro pracovní účely (za účelem profesní sebeprezentace).
Používám sociální sít Instagram.
Na Instagramu mě sleduje alespoň 300 lidí.
Používám sociální síť Twitter.
Na Twitteru sleduji relevantní osoby a relevantní obsah.
Na Twitteru sděluji pravidelně i já relevantní obsah (alespoň jednou měsíčně).
Používám vědomě a efektivně i další sociální sítě (Clubhouse, TikTok apod.)
Na sociálních sítích komunikuji vědomě.
Na sociálních sítích si hlídám nastavení svého soukromí.
Vědomě hlídám druh a kvalitu obsahu, který publikuji na sociálních sítích.
Vyhýbám se vědomě komentářům na sociálních sítích, které by mohly mít negativní dopad na moji osobní značku.
Do konverzace na sociálních sítích vstupuji jen, pokud mám, co říci a jsem připravený argumentovat své názory fakty.
Vědomě hlídám druh a kvalitu obsahu, který publikuje někdo jiný o mně na sociálních sítích (používám monitoring sociálních sítích ve spojení se svým jménem).
AnoNe
Pravidelně publikuji svůj odborný obsah v médiích.
Publikoval/-a jsem již víc než 10 článků v médiích.
Znám osobně novináře, kteří píší o tom, v čem jsem odborníkem já.
S novináři komunikuji pravidelně (alespoň jednou měsíčně).
Novinářům posílám proaktivně nápady na články a nabízím své citáty do redakčních článků.
Nebojím se dávat rozhovory do tisku, rádia či televize.
Cítím se připravený/á na nečekaný rozhovor.
Pokud mi novinář zavolá, neodpovídám hned, raději získám čas na přípravu, později mu pak rád/-a odpovím.
Novináři mě vyhledávají s otázkami alespoň jednou měsíčně.
Vím, jaké otázky novinářů by mohly být pro mě náročné, a vím, jak na ně odpovědět.
AnoNe
Jsem připravený/á vést krizovou komunikaci svým jménem či jménem své firmy.
Znám plán krizového managementu své firmy/byznysu.
Jsem součástí krizového týmu v naší firmě.
Znám rozdíl mezi krizovým managementem a krizovou komunikací.
Svoje dobré jméno a reputaci chráním dostatečně.
Chci za sebou nechat trvalé dědictví i v podobě pozitivní reputace mého jména.
AnoNe
Pravidelně přemýšlím o tom, jak komunikovat lépe a jak posílit svoji osobní značku.
Moje jméno je pro mě důležité. Dbám na to a rozhoduji se vědomě, zda ho měnit či komu ho půjčit formou manželství či podnikatelských projektů.
Každý den dělám něco pro rozvoj své osobní komunikace.
Chápu, že budování osobní značky je celoživotní proces, který nikdy nekončí.
Chápu, že svoji osobní značku buduji v každé chvíli, každou konverzací a interakcí s lidmi.
Jsem rozhodnut/-a udělat vše proto, abych měl/-a na trhu dobré jméno.
Na svoje jméno jsem hrdý/á.
Tento test byl pro mě relevantní a oči-otevírající.
Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.